“På Livets Rand”

“På Livets Rand”

På Livets Rand

Teaterfortællinger på Nørrebro

Af og med Christian Kronman
Instruktion og scenografi af Torben Jetsmark

En lille kærlighedshistorie på liv og død – mest det første. Og en stor kærlighedserklæring til livet, eksemplificeret ved Nørrebro og omliggende. Og med omliggende menes universet, ikke kun det derude med alle galakserne, men også det derinde i de hvirvlende atomer, hele det mirakel, der er en forudsætning for, at også vi er her lige nu i vores lille vindue af væren.

Christian Kronman løfter det nære, dejligt velkendte op i et stort forundringsfuldt perspektiv. Forestillingens gennemgående figur er Brillema’r Balthazar, der sideløbende med en social nedtur har foretaget en universel optur af helt andre dimensioner: Han har bygget sit eget observatorium på taget af den ejendom på Balders Plads, hvor han bor og er vicevært. Her fra taget af sin klode kan han vandre rundt som verdensrumskustode, og selvom vi med sol og jord og måne er små i sammenligning, må han alligevel undres over, hvor stort det hele er på vores lille stikkelsbær. Og så er vi nede på jorden igen! Vi kommer godt og grundigt rundt på Nørrebro, er bl.a. til bønnemøde i Teltmissionen på Jagtvej og til stævnemøde ved den lyse digter Schades grav på Assistens. Titlen på hans roman, ”Mennesker mødes og sød musik opstår i hjertet”, kunne stå som motto for hele forestillingen.

Spillested: KAPELLET, Kulturcentret ASSISTENS, Kapelvej 4, 2200 København N.

Spilledatoer: 23/10, 24/10, 30/10, 31/10 og 13/11, 14/11, 20/11, 21/11

Billetter købes over BILLETTO https://billetto.dk/?text=p%C3%A5+livets+rand

Kan også bestilles hos Kulturcentret Assistens på telefon 3537 1917

Forestillingen er støttet af Nørrebro Lokaludvalg

PÅ LIVETS RAND
Rejser let og turnerer overalt i landet

Enhver lokalitet overalt på jorden ligger midt i verden i forhold til de mennesker, der bor der. I teaterfortællingen På Livets Rand er Nørrebro verdens midtpunkt, men temaerne, forestillingen tager op, er universelle begreber som livsglæde, kærlighed og tab, globalt fællesskab og ømhed for vores gamle, kloge og truede klode. Derfor findes På Livets Rand også i en turnéudgave.

Prisniveau: 4.000 kr. + eventuelle rejseomkostninger

Booking: kronman@gadedigteren.dk

Telefon: 24841469

Her kan du bl.a. se vedtægterne for Teaterfortællinger på Nørrebro. Medlemskab koster 100 kr. Er du interesseret i at blive medlem eller har du spørgsmål, så send mig en mail på kronman@gadedigteren.dk  eller ring på 24841469

Referat fra den stiftende generalforsamling

 1. Christian Kronman blev valgt til dirigent.

 2. Bestyrelsen, bestående af Christian Kronman, Aske Ebbesen og Caspar Samsø Clausen, konstituerede sig med Christian Kronman som formand og Aske Ebbesen som kasserer. Anne Sofie Kamphøvener Øtrup valgtes til suppleant. Kunstnerisk ledelse varetages i fællesskab af formand og kasserer.

 3. Medlemskontingent fastsattes til kr. 100,-

 4. Revisor: Revision 80, Tåstrup

  Christian Kronman,
  april 2018

 

Vedtægter for
TEATERFORTÆLLINGER PÅ NØRREBRO

 

§1 Foreningens navn

TEATERFORTÆLLINGER PÅ NØRREBRO

§2 Foreningens hjemsted

Københavns kommune

§3 Foreningens formål

Udbredelse af den mundtlige fortælling på Nørrebro med udgangspunkt i bydelens historie.

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når kontingentet er betalt.

4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned.

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og endelig dagsorden med bilag offentliggøres 8 dage før.

5.4 Stemmeret:
Alle medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. Forældre til børn under 16 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme

5.5 Alle, der er fyldt 16 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

5.7 Generalforsamlingens dagsorden

 • Valg af dirigent og stemmetællere

 • Formandens beretning

 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 • Indkomne forslag

 • Forslag til handlingsplan og budget

 • Valg af bestyrelse og suppleant

 • Valg af revisor

  Evt.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

7.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer

7.3 Bestyrelsen vælges for: 2 år og kan genvælges

7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)

 • Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status

 • Tegningsregler: Foreningens formand og kasserer tegner foreningen og kan enkeltvis disponere over midlerne på foreningens konto.

 • Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og gennemgås af den af generalforsamlingen valgte revisor inden afholdelse af den årlige generalforsamling.

8.4 Foreningen er ikke underlagt revisionspligt.

§9 Aftaleret

9.1 Det er formanden og kassereren i forening, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§10 Opløsning af foreningen

10.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på den årlige generalforsamling.

10.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 6/4 2018

Dirigent, Christian Kronman

< Gå tilbage